Về việc tổ chức các hoạt động
giáo dục tại cơ sở giáo dục
trong dịch bệnh Covid-19

Kính gửi:
- Trưởng phòng các Phòng Giáo dục và Đào tạo;
- Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở.

 


Thực hiện Công văn số 188/VPUBND-THVX ngày 18 tháng 02 năm 2021 của Văn
phòng Ủy ban nhân dân Tỉnh (UBND Tỉnh) về việc truyền đạt ý kiến kết luận của Chủ
tịch UBND Tỉnh Phạm Thiện Nghĩa tại phiên họp đánh giá tình hình trước, trong và sau
Tết Nguyên đán năm 2021.
Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) yêu cầu Trưởng phòng các Phòng GDĐT và Thủ
trưởng các đơn vị trực thuộc Sở triển khai thực hiện các nội dung sau trong tình hình dịch
bệnh Covid-19. Cụ thể:
I. Tổ chức dạy học
1. Yêu cầu
Việc tổ chức dạy học phải đảm bảo một số yêu cầu sau:
- Chủ động, linh hoạt về hình thức tổ chức dạy học, kiểm tra, đánh giá học sinh, học
viên.
- Đảm bảo các yêu cầu, chuẩn kiến thức và kỹ năng theo quy định của Bộ GDĐT đối
với từng ngành học, cấp học.
- Thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo chỉ đạo của
UBND Tỉnh và khuyến cáo của ngành y tế
2. Thời gian dạy học
Các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh tổ
chức dạy học sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 vào ngày thứ Hai, 22 tháng
02 năm 2021 (trong điều kiện tỉnh tiếp tục kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh).
Yêu cầu Thủ trưởng các cơ sở giáo dục tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm các biện
pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo nội dung công văn số 32/SGDĐT ngày 15
tháng 02 năm 2021 của Sở GDĐT.
Trong đó, chú trọng việc theo dõi, cập nhật việc nhà giáo, cán bộ quản lý và học
sinh, học viên đi qua, trở về từ các địa phương ngoài tỉnh - nhất là các địa phương đang2
chịu ảnh hưởng trực tiếp của dịch bệnh Covid-19 (Sở GDĐT gửi kèm mẫu sổ theo dõi,
các cơ sở giáo dục tham khảo thực hiện phù hợp với thực tế).
3. Dự kiến một số phương án tổ chức dạy học nếu dịch bệnh Covid-19 diễn biến
phức tạp trong thời gian sắp tới
a) Phương án 1 (Thời gian tạm nghỉ không quá 02 tuần)
Nếu thời gian tạm nghỉ là 02 tuần, đối chiếu với quỹ thời gian trong Kế hoạch thời
gian năm học 2020 - 2021 (1), các đơn vị có thể cân đối được thời gian, đảm bảo yêu cầu
của chương trình, không ảnh hưởng đến nội dung, chương trình dạy học và kết thúc năm
học đúng dự kiến.
Trong thời gian này, việc tổ chức dạy học như sau:
- Đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo viên truyền thông đến cha mẹ trẻ bằng
hình thức phù hợp qua email, mạng xã hội, ứng dụng OTT (Viber, Zalo,…) các thông tin
về phòng chống dịch bệnh Covid-19, cách chăm sóc, bảo vệ trẻ trong dịch bệnh,…
- Đối với các cơ sở giáo dục tiểu học, giáo viên chuyển đến cha mẹ học sinh bằng
hình thức phù hợp qua email, mạng xã hội, ứng dụng OTT (Viber, Zalo,…) các thông tin
về phòng chống dịch bệnh Covid-19 và yêu cầu học sinh tự ôn tập, hệ thống hóa kiến
thức, kỹ năng.
- Đối với các cơ sở giáo dục trung học cơ sở, triển khai dạy học trực tuyến ở những
nơi có điều kiện. Nội dung dạy học chủ yếu ôn tập, hệ thống hóa kiến thức cho học sinh.
Ở các cơ sở chưa có điều kiện triển khai dạy học trực tuyến, giáo viên ôn tập, hệ thống
hóa kiến thức cho học sinh bằng hình thức phù hợp.
- Đối với các trường trung học phổ thông và cơ sở giáo dục thường xuyên, chuẩn bị
các điều kiện cần thiết để triển khai dạy học trực tuyến. Đồng thời, quản lý chặt chẽ việc
dạy học trực tuyến để đảm bảo tiến độ và chất lượng thực hiện chương trình- nhất là đối
với học sinh, học viên lớp 12. Chỉ đạo thực hiện các biện pháp phù hợp để đảm bảo tiến
độ và chất lượng thực hiện chương trình đối với các lớp, môn chưa triển khai dạy học trực
tuyến.
b) Phương án 2 (Thời gian tạm nghỉ kéo dài đến 01 tháng)
Nếu dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, thời gian tạm nghỉ không đến trường
kéo dài, Sở GDĐT dự kiến phương án tổ chức dạy học như sau:
- Đối với các cơ sở giáo dục mầm non, tiếp tục truyền thông đến cha mẹ trẻ bằng