Phương pháp giải bất phương trinh vô tỉ bằng phương pháp xét dấu biểu thức: Tài liệu mang tinh chất để tham khảo Ví dụ 1: Ví dụ 2: {youtube}http://www.youtube.com/watch?v=vO0AXQyrkx4&list=P...

Phương pháp giải bất phương trinh vô tỉ bằng phương pháp xét dấu biểu thức:

Tài liệu mang tinh chất để tham khảo

Ví dụ 1:

Ví dụ 2: