Đề TNTHPT ( tham khảo)

 15/03/2012, 07:14
BIÊN SOẠN ĐỀ ĐỀ THAM KHẢO ĐỀ THI TNTHPT. NĂM HỌC 2011 – 2012 Môn:  NGỮ VĂN – Giáo dục trung học phổ thông Thời gian làm bài: 150 phút, không kể thời gian giao đề ---------------- II. Phần chung (5 điểm) Câu 1 ( 2.0 điểm ).   Anh (chị ) hãy cho biết ý nghĩa nhan đề tác phẩm “Thuốc” – Lỗ Tấn. Câu 2 ( 3.0 điểm ).  ...