ĐỀ THI THAM KHẢO LỚP 12

 06/03/2012, 03:34
ĐỀ KIỂM TRA THAM KHẢO MÔN NGỮ VĂN LỚP 12 (CHƯƠNG TRÌNH CHUẨN) ( Thời gian 150 phút- không kể thời gian giao đề) I. MỤC TIÊU ĐỀ KIỂM TRA: - Kiểm tra mức độ đạt chuẩn kiến thức, kỹ  năng được quy định trong chương trình môn Ngữ Văn lớp 12 sau khi học sinh kết thúc học kì II theo 2 nội dung: Văn học (...