Tổ Văn Phòng

 • Đoàn Phi Hải
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Kế toán
  • Học hàm, học vị:
   Trung cấp
 • Nguyễn Thanh Thúy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên Y tế
  • Học hàm, học vị:
   Trung cấp
 • Nguyễn Văn Phúc
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên Thiết bị, thí nghiệm
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
 • Trần Thị Minh Thư
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên Văn thư
  • Học hàm, học vị:
   Trung cấp