Tổ Tin học

 • Nguyễn Thị Kim Hà
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên - Tổ Phó
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
 • Phan Công Phan
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên - Tổ trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
 • Phạm Thị Thu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học