Tổ tin học

 • Phan Công Phan
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   TỔ TRƯỞNG
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
 • Phạm Thị Thu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   GIÁO VIÊN
  • Học hàm, học vị:
   Đại học