Tổ Sinh học và Kỹ thuật

 • Tôn Ngọc Hoa Lan
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sỹ
 • Nguyễn Minh Giàu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
 • Nguyễn Văn Nhi
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
 • Trần Thị Thu Thủy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên - Tổ trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
 • Lê Văn Sơn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên - Tổ Phó
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sỹ