Thông tin chi tiết:
Vương Huệ Tuyết Mai
TỔ TRƯỞNG Vương Huệ Tuyết Mai
Giới tính
Học hàm, học vị Đại học
Trình độ Cử nhân Anh Văn.
Thuộc về bộ phận Tổ Trưởng.
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách