Thông tin chi tiết:
Nguyễn Ngọc Khánh
GIÁO VIÊN Nguyễn Ngọc Khánh
Giới tính
Học hàm, học vị Đại học.
Trình độ Cử nhân Anh Văn.
Thuộc về bộ phận Giáo viên.
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách