Thông tin chi tiết:
Lê Giang Thủy
GIÁO VIÊN Lê Giang Thủy
Giới tính
Học hàm, học vị Đại học.
Trình độ Cử nhân Anh Văn.
Thuộc về bộ phận Giáo viên.
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách