Thông tin chi tiết:
Trương Thị Mỹ Loan
Họ và tên Trương Thị Mỹ Loan
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên
Học hàm, học vị Thạc sỹ
Trình độ Đại học
Thuộc về bộ phận Tổ Lịch sử
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách