Tổ hóa học

 • Nguyễn Ngọc Anh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   GIÁO VIÊN
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
 • Phạm Hữu Tâm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   GIÁO VIÊN
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
 • Nguyễn Văn Phúc
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   GIÁO VIÊN
  • Học hàm, học vị:
   Thâm niên hoạt động trong lĩnh vực: Chức vụ: Cán bộ phòng Hóa - Sinh.
 • Phạm Hữu Duyên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   GIÁO VIÊN
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
 • Trần Bảo Ngọc
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   GIÁO VIÊN
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
 • Hồ Hữu Thảo
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   TỔ TRƯỞNG
  • Học hàm, học vị:
   Đại học