Thông tin chi tiết:
Nguyễn Thanh Thúy
CÁN BỘ Y TẾ Nguyễn Thanh Thúy
Giới tính
Học hàm, học vị Thâm niên hoạt động trong lĩnh vực: Chức vụ: Cán bộ y tế.
Thuộc về bộ phận Cán bộ y tế.
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách