Thông tin chi tiết:
Nguyễn Phan Lê Thanh
VĂN THƯ Nguyễn Phan Lê Thanh
Giới tính
Học hàm, học vị Thâm niên hoạt động trong lĩnh vực: Chức vụ: Văn Thư.
Thuộc về bộ phận Văn Thư.
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách