Thông tin chi tiết:
Hình Thị Phương Dung
THỦ QUỸ Hình Thị Phương Dung
Giới tính
Học hàm, học vị Thâm niên hoạt động trong lĩnh vực: Chức vụ: Thủ quỹ.
Thuộc về bộ phận Thủ quỹ.
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách