Tổ Văn phòng

 • Nguyễn Thanh Thúy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   CÁN BỘ Y TẾ
  • Học hàm, học vị:
   Thâm niên hoạt động trong lĩnh vực: Chức vụ: Cán bộ y tế.
 • Mong Phước Thu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   KẾ TOÁN
  • Học hàm, học vị:
   Thâm niên hoạt động trong lĩnh vực: Chức vụ: Kế Toán.
 • Hình Thị Phương Dung
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   THỦ QUỸ
  • Học hàm, học vị:
   Thâm niên hoạt động trong lĩnh vực: Chức vụ: Thủ quỹ.
 • Nguyễn Phan Lê Thanh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   VĂN THƯ
  • Học hàm, học vị:
   Thâm niên hoạt động trong lĩnh vực: Chức vụ: Văn Thư.