Tổ giáo dục công dân

 • Trần Vân Thanh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   TỔ TRƯỞNG
  • Học hàm, học vị:
   Đại học.
 • Nguyễn Văn Lực
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   GIÁO VIÊN
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
 • Nguyễn Thị Dung
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   GIÁO VIÊN
  • Học hàm, học vị:
   Đại học.