Ban Giám hiệu

 • Võ Huy Hoàng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   HIỆU TRƯỞNG
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
 • Võ Huy Hoàng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0903979765
  • Email:
   huyhoanglv@gmail.com
 • Phạm Văn Bé Sáu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sỹ
  • Điện thoại:
   0918316935
  • Email:
   pslapvo1@gmail.com
 • Đào Hải Nam
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0919439310
  • Email:
   dhnam.lapvo@gmail.com
 • Võ Thị Minh Tùng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0919464345
  • Email:
   minhtunglv@gmail.com