DANH SÁCH HỘI ĐỒNG TRƯỜNG THPT LẤP VÒ 1

NHIỆM KỲ 2015 - 2020

1. Ông Võ Huy Hoàng - Chủ tịch

2. Ông Nguyễn Bá Tước - Thư ký

3. Ông Phạm Văn Bé Sáu

4. Bà Võ Thị Minh Tùng

5. Bà Trương Thị Mỹ Loan

6. Bà Trần Thị Thu Thủy

7. Ông Trần Quốc Tuấn

8. Ông Phan Công Phan

9. Ông Đào Minh Trung

10. Ông Võ Văn Tèo

11. Bà Trần Thị Huyền Trang

IMG_0193