BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TRƯỜNG THPT LẤP VÒ 1

                                                    NHIỆM KỲ: 2015 - 2020

IMG_0193

 

1/·Ông. Võ Huy Hoàng                ·Chức vụ: Bí Thư

2/ Ông. Phạm Văn Bé Sáu          -Chức vụ: Phó Bí thư

3/ Ông. Trần Quốc Tuấn               -Chức vụ: Ủy viên thường vụ

4/ Ông. Đào Minh Trung                    Chức vụ: Ủy Viên ban chấp hành

5/ Ông. Lê Văn Sơn                          -Chức vụ: Ủy Viên ban chấp hành

6/ Ông. Phan Công Phan                  Chức vụ: Ủy viên ban chấp hành

7/ Bà. Võ Thị Minh Tùng                  ·Chức vụ: Ủy viên ban chấp hành

8/ Ông. Lê Quốc Minh                        -Chức vụ: Ủy viên ban chấp hành

9/Bà. Nguyễn Thị Kiều Hạnh              ·Chức vụ: Ủy viên ban chấp hành

 

BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TRƯỜNG THPT LẤP VÒ 1

NHIỆM KỲ: 2010 - 2015 ( tháng 8 năm 2013_2015)

···························1/·Ông. Võ Huy Hoàng · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ··Chức vụ: Bí Thư

····························2/ Ông. Phạm Văn Bé Sáu·····················································Chức vụ: Phó Bí thư

····························3/ Ông. Nguyễn Văn Lực························································Chức vụ: Ủy viên thường vụ

····························4/ Ông. Nguyễn Nhật Điền·····················································Chức vụ: Ủy Viên ban chấp hành

····························5/ Ông. Lê Văn Sơn·································································Chức vụ: Ủy Viên ban chấp hành

····························6/ Ông. Trần Quốc Tuấn·························································Chức vụ: Ủy viên ban chấp hành

····························7/ Bà. Võ Thị Minh Tùng··························································Chức vụ: Ủy viên ban chấp hành

····························8/ Ông. Hồ Hữu Thảo······························································Chức vụ: Ủy viên ban chấp hành

····························9/ Ông. Đào Minh Trung·························································Chức vụ: Ủy viên ban chấp hành

 

 

IMG_0204

BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TRƯỜNG THPT LẤP VÒ 1

NHIỆM KỲ: 2010 - 2015

                            1/ Ông. Đặng Đức Dũng                                                       Chức vụ: Bí Thư

                            2/ Ông. Phạm Văn Bé Sáu                                                     Chức vụ: Phó Bí thư

                            3/ Ông. Nguyễn Văn Lực                                                        Chức vụ: Ủy viên thường vụ

                            4/ Ông. Nguyễn Nhật Điền                                                     Chức vụ: Ủy Viên ban chấp hành

                            5/ Ông. Lê Văn Sơn                                                                 Chức vụ: Ủy Viên ban chấp hành

                            6/ Ông. Trần Quốc Tuấn                                                         Chức vụ: Ủy viên ban chấp hành

                            7/ Bà. Võ Thị Minh Tùng                                                          Chức vụ: Ủy viên ban chấp hành

                            8/ Ông. Hồ Hữu Thảo                                                              Chức vụ: Ủy viên ban chấp hành

                            9/ Ông. Võ Huy Hoàng                                                         Chức vụ: Ủy viên ban chấp hành

BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TRƯỜNG THPT LẤP VÒ 1

NHIỆM KỲ: 2010 - 2015 ( tháng 8 năm 2013_2015)

···························1/ Ông. Võ Huy Hoàng                                                             Chức vụ: Bí Thư

··························· 2/ Ông. Phạm Văn Bé Sáu···················································· Chức vụ: Phó Bí thư

··························· 3/ Ông. Nguyễn Văn Lực · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ···Chức vụ: Ủy viên thường vụ

··························· 4/ Ông. Nguyễn Nhật Điền···················································· Chức vụ: Ủy Viên ban chấp hành

··························· 5/ Ông. Lê Văn Sơn································································ Chức vụ: Ủy Viên ban chấp hành

··························· 6/ Ông. Trần Quốc Tuấn························································ Chức vụ: Ủy viên ban chấp hành

··························· 7/ Bà. Võ Thị Minh Tùng··························································Chức vụ: Ủy viên ban chấp hành

··························· 8/ Ông. Hồ Hữu Thảo····························································· Chức vụ: Ủy viên ban chấp hành

··························· 9/ Ông. Đào Minh Trung·························································Chức vụ: Ủy viên ban chấp hành

Hình ảnh về Đại hội Đảng Bộ Trường THPT Lấp Vò 1 (nhiệm kỳ 2010 - 2015)

IMG_0199

IMG_0189

IMG_0187

IMG_0184

IMG_0193